jaインターネット黎明期 {= 希哲館*月庭 {KTK*G}『希哲館*月庭』の描出,{インターネット黎明期}の更新情報。https://sss.kitetu.com/F85E/A-4538/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%BB%8E%E6%98%8E%E6%9C%9F